معرفی نامه جناب آقای علی زاهدی

علی زاهدی

  • استاد دانشگاه 

  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی از علوم تحقیقات اورمیه 

  • شماره کارت عضویت انجمن روانشناسی جمهوری اسلامی ایران(8912)

  • شماره کارت عضویت انجمن روانشناسی آذربایجان شرقی (8502752)

 

  • عنوان پایان نامه در کارشناسی ارشد : مقایسه طرحوارههای هیجانی و دشواری در نظم بخشی هیجانی در دانشجویان دچار هراس اجتماعی و عادی .با همکاری دکتر جعفری و دکتر شاکری 

  • عنوان پایان نامه در کارشناسی : بررسی رابطه بهزیستی معنوی.مثبت اندیشی وامیدواری با سلامت روانی در ورزشکاران با همکاری دکتر اقدمی باهر ودکتر اقدسی ودکتر زعفرانچی زاده ودکتر سرندی ودکتر مرحوم گروسی

  • عضو فعال گردان بیت المقدس به مدت دوازده سال حوزه دو شهری پایگاه شهید مهدی باکری 

  • دوره تخصصی سازمان امداد ونجات هلال احمر آذر بایجان شرقی کد شناسایی : 12105812881210130002

برگرفته از صفحه شخصی علی زاهدی جواد حصاری : http://profiler.ir/Ali-Zahedi