تیم فوتبال انجمن

تیم فوتبال "انجمن" با مربی شهید علی جبوری

سال 1363