شورای اسلامی روستای جوادحصاری


رئیس : پنجعلی قسمی

اعضاء : سیروس وکیلی - جواد رحیمی پور

آدرس : آذربایجان غربی - میاندوآب - روستای جواد حصاری

تلفن : 3573209