ثبت اطلاعات روستای جواد حصاری

در بزرگترین دانشنامه جهانی Wikipedia

در 3 زبان رایج دنیا : فارسی و انگلیسی (لاتینی) و مالایا

Wikipedia.org/Javad Hesari