لوله کشی گاز روستای جواد حصاری


طرح لوله کشی گاز شهری در روستای جواد حصاری از سال 1392 آغاز و در سال جاری (1393) بیش از 90% خانه های روستاییان را تحت پوشش گاز شهری قرار داد .

امید است سایر خانواده هایی که با کمبود هذینه های زندگی توانایی پرداخت هذینه های نه چندان سنگین لوله کشی گاز را ندارند با کمک اهالی روستا و دهدار محترم بتوانند خانه این عزیزان را هم گرم کنند .